Elv i asia kryssord. Liste over verdens lengste elver 2019-11-14

Jordan

elv i asia kryssord

Arealet er på 44 579 000 kvadratkilometer; det utgjør 29,4 prosent av Jordens landareal. Fra traktene nord i Jordandalen og videre nordover er elven stedvis omgitt av frodig landskap, lengre sør mot det sentrale dalpartiet er breddene bevokst med krattskog, mens områdene omkring er , unntatt og irrigerte jordbruksområder. Elvas lengde mellom utspring og munning kan ofte være problematisk å måle på grunn av mangel på nøyaktige. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. På grunn av et elvesystems egenskaper vil mer detaljerte kart som hovedregel resultere i at den målte lengden øker. Elvas utspring kan være vanskelig å fastslå, ettersom ei elv som regel har mange tilløp og sideelver. Øvre 2 490 Asia 42.

Next

ELV I AFRIKA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Det første kryssordet ble presentert i New York Worlds søndagsutgave 21. Den avhenger av definisjonen av elvas utspring, definisjonen av munningen, og den faktiske målingen av elvas lengde fra utspring til munning. Spesielt elver i lavlandsområder, som for eksempel de sibirske elvene og , har ofte flere elvearmer med meandere og sandøyer i stadig endring, noe som gjør det vanskelig å fastslå hva som skal regnes som elvas hovedløp. Eksempler på dette er og. Den munner ut i Jordanelven åtte kilometer sør for Genesaretsjøen. Det er også vanskelig å fastslå nøyaktig hvor ei elv begynner ettersom elver ofte dannes av sesongmessige bekker, , , eller som tørker inn eller endrer seg på andre måter.

Next

Liste over verdens lengste elver

elv i asia kryssord

I disse tilfellene vil den målte lengden på elva avhenge av målestokken på kartet som benyttes. Forskjellige kulturer og statsdannelser fra ulike tider har etterlatt seg mange historiske steder og fornminner i traktene omkring elven. Fjellet ligger cirka 100 km nordøst for Nairobi, og like ved ekvator. . For eksempel er det fjernest liggende utspringet til -systemet kilden til elva , ei sideelv til , som igjen er ei sideelv til Mississippi.

Next

ELV I ASIA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Det kan også være uklart hvordan det skal måles gjennom innsjøer i elveløpet, da disse også kan variere med årstidene. Dette problemet ble oppdaget av , og gjelder også ved måling av kystlinjer og grenser mellom land. Det er imidlertid en annen og kortere sideelv som identifiseres som Mississippi, og når elva måles fra munning til sitt fjerneste utspring kalles den Mississippi-Missouri-Jefferson. Kryssord kom til Europa på 1920-tallet og i 1925 trykket Allers det første kryssordet norske ukeblader. Øvre 1 236 Nord-Amerika 127.

Next

ELV I AFRIKA kryssord synonym

elv i asia kryssord

På strekningen mot staten Jordan er det to viktige grensekrysninger over elven: én fra Israel i nord, og én fra Vestbredden; den kjente Allenby-broen øst for , som er den mest trafikkerte. Herfra og til utløpet i Dødehavet markerer den grensen mellom Vestbredden og Jordan. Jordan har derfor meget lav vannføring, og betydelig mindre enn hva som skal til for å holde vannstanden i Dødehavet på et stabilt nivå. Selv når nøyaktige kart er tilgjengelige kan lengdemålingen ofte være problematisk. Målet er å fylle de hvite firkantene med bokstaver som former ord og setninger, ved å løse hint som leder til svar. På grunn av dette vil det forekomme avvik avhengig av hvilke kilder som benyttes.

Next

ELV I AFRIKA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Øvre 1 480 Asia 96. Elvas munning kan være vanskelig å bestemme i tilfeller hvor den danner et langstrakt utløp som gradvis utvider seg mot havet. Med cirka 4,3 milliarder mennesker 2013 har Asia omkring 60 prosent av verdens befolkning. I denne artikkelen betyr lengde lengden til hele elvesystemet, inkludert alle tilløp. Fra tilløpet av Jarmuk til grensen mot den palestinske , 25 kilometer lengre sør, danner Jordan grensen mellom Israel og staten Jordan.

Next

ELV I ASIA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Lenger sør renner den gjennom en basaltterskel og faller ut i. Himalaya strekker seg fra Afghanistan i vest i en ca. Vassdraget har sine kilder på vestskråningen av Hebronfjellene i grenseområdene mellom , og , og går sammen i ett markert løp sør for den nå nesten tørrlagte Hulasjøen 71 meter over havet , lengst nordøst i Israel. Dette gjelder også elver med vidstrakte og forgrenete , som eller. De svarte rutene brukes til å skille ord og setninger.

Next

ELV I ASIA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Disse punktene gjør det vanskelig, for ikke å si umulig, å fremskaffe nøyaktige og sammenlignbare målinger av lengden på elver. Brasil 1 360 Sør-Amerika 113. Jordan renner gjennom områder med meget gammel bosetting. Blant de mange tilløpene blir i utgangspunktet den som starter lengst unna munningen regnet som elvas utspring, og dette gir elvas maksimale lengde. Det har lenge vært spesielt stor uenighet om hvorvidt eller er verdens lengste elv. De var radikale i europeisk sammenheng, fordi de ga barn født utenfor ekteskap rett til arv og navn etter far.

Next

Elv i sentral

elv i asia kryssord

På norsk, hvor vi skriver fra venstre mot høyre, blir svarene og setningene plassert i rutenettet fra venstre til høyre og fra topp til bunn. Viktigste sideelv er Yarmuk , som med tilløp fra øst er grenseelv mellom Syria, staten og Israel. Kryssord Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulær form med et rutenett av hvite og svarte ruter. Noen elver har ingen munning i det hele tatt, som for eksempel , og etter 1960. Nord- og Sør-Dakota 1 143 27 020 Nord-Amerika 139. For de fleste elvene vil forskjellige kilder gi motstridende informasjon om lengden på et elvesystem. I praksis er det ikke alltid at tilløpselva med det fjerneste utspringet er den som gir navn til hovedelva.

Next